Ekonomiordlista

A
Anläggningstillgång, Tillgångar som är tänkta att vara kvar i företaget och generera värde under en längre tid, minst ett år. Anläggningstillgångar kan vara immateriella, materiella eller finansiella.
 

B
Bruttomarginal, Anger hur stor företagets bruttovinst är i procent av omsättningen. Observera att bruttovinsten definieras olika beroende på om ett företaget använder funktionsindelad eller kostnadsslagsindelad resultaträkning. Bruttomarginalen och bruttovinsten är därför inte jämförbar mellan två företag som använder olika resultaträkningsuppställninar. 

C

D

E

EBITIDA-marginal (nyckltal)

rörelseresultat före avskrivningar/nettoomsättning

 

detta mått är relativt nytt och har blivit populärt framför allt bland snabbväxande IT-företag med stora goodwillavskrivningar och svaga nettoresultat. Ger en grov indikation på det operativa kassaflödet eftersom avskrivningar inte medför några utbetalningar, men måste användas med stor försiktighet.

Eget kapital (nyckeltal)

tillgångar-skulder

 

ett absolut mått som anger hur stort ägarnas kapital är. Se ovan under räntastabilitetsmått.

 

 

F
Finansiell anläggningstillgång,
En långsiktig tillgång av finansiell art, som tänks stanna i företaget i minste ett år. De vanligaste finansiella tillgångarna är fordringar, aktier eller andra typer av andelar i koncernbolag samt andra typer av värdepapper.

 

 

 

G

H

I
Investering, Utgift som inte kostnadsförs direkt, utan fördelas ut över en längre period. Tanken är att de pengar som satsas i en investering ska ge värde tillbaka till företaget under en längre tid. Tre, fem eller tio år är de vanligaste perioderna. En investering blir en anläggningstillgång i företagets balansräkning, det vill säga ett långsiktigt kapital.

J

Justerat eget kapital (nyckeltal)

eget kapital plus 72 procent av obeskattade reserver

 

enskilda företag får göra så kallade bokslutsdispositioner, en form av öppen skatteplanering. Dessa avsättningar, som ligger mellan skulder och eget kapital, minskar det synliga egna kapitalet, men läggs tillbaka med avdrag för schablonskatt när nyckeltal beräknas. I koncernens siffror är dessa justeringar redan gjorda. (se också nettomarginal)

 

K

Kapitalomsättningshastighet (nyckeltal)

nettoomsättning/genomsnittligt sysselsatt (eller annat kapital mått)

 

måttet visar hur snabbt företagets kapital snurrar under ett år. Uttrycks ibland åt andra hållet, det vill säga procent av omsättningen

 

L

M

N

 

 

Nettomarginal (nyckeltal)

nettovinst/nettoomsättning

 

detta är det sista marginalmåttet, som visar hur mycket som återstår efter att alla kostnader inklusive skatten är borträknade. I koncernens resultaträkningar tar man bara det resultat som står på sista raden rakt av. I enskilda företag så måste man lägga tillbaka 72 procent av bokslutsdispotionerna (en form av öppen skatteplanering) till resultatet för att nyckeltalet ska bli rättvisande.

Nettoskuld (nyckeltal)

räntebärande skulder minus likvida medel

om övriga finansiella tillgångar av likvid karaktär finns ska även dessa dras bort.

Nettoskuldstätningsgrad (nyckeltal)

räntebärande nettoskuld/justerat eget kapital

 

nyckeltalet fungerar på samma sätt som skuldsättningsgraden, men ger en renare och mer rättvisande bild om företaget har väsentliga finansiella tillgångar och stora lån samtidigt.

 

 

O

Omsättning per anställd (nyckeltal)

nettoomsättning/genomsnittligt antal årsanställda

 

mått som ger en grov bild av effektiviteten hos personalen. Vid jämförelser över längre tidsperioder måste hänsyn tas till inflattionsefekter. Vid jämförelser med andra företag måste också produktmix i görligaste mån vägas in, eftersom olika produkter kräver olika mycket säljinsats. Genomsnittligt antal anställda måste användas eftersom omsättningen genererats successivt under året. 

Omsättning per kvadratmeter (nyckeltal)

nettoomsättning/butikens säljyta

 

effektivitetsmått som visar hur effektivt butikens yta utnyttjas och som möjliggör jämförelser mellan företag men olika storlek på butikerna. Beräknas normalt exklusive lageryta, men kan vara intressant att väga in det också, eftersom även den ytan ska betalas.

 

 

P

Personalkostnader/bruttovinst (nyckeltal)

personalkostnader/(nettoomsättning-handelsvaror)

 

visar hur stor andel av bruttovinsten som gått till kostnader för personal. Nyckeltalet är besläktat med omsättning per anställd, men ger en bättre bild på så vis att lönsamhetsaspekterna och effekter av ändrad produktmix fångas upp bättre. Kan bara beräknas för företag som använder kostnadsslagsindelad resultaträkning.

 

Q

R

Resultattillväxt % (nyckeltal)

årets förändring av resultatet på vald nivå *100/förra årets resultat på motsvarande nivå

 

Resultattillväxten kan mätas på flera olika nivåer i resultaträkningen, beroende på vad man vill analysera. Genom att ställa resultattillväxten i relation till omsättningstillväxten får man en bild av om en omsättningsökning är lönsam eller inte.

Rörelsemarginal (nyckeltal)

rörelseresultat/nettoomsättning

 

nyckeltalet är ett av det allra viktigaste och visar hur stor del av omsättningen som blir över efter att alla rörelsekostnader, inklusive kostnader för försäljning och administration, dragits av. Med andra ord ser vi alltså hur rörelsen utvecklas. Genom att jämföra rörelsemarginalen med bruttomarginalen får vi indikationer på om en resultatförändring beror på försäljningseffekter eller omkostnadsutvecklingen

Räntastabilitet på eget kapital (nyckeltal)

årets (justerande) nettoresultat/genomsnittligt (justerat) eget kapital

 

nyckeltalet visar vilken ”ränta” ägarens insatta kapital givit dem. Bör ge en överavkastning i förhållande till en riskfri ränteplacering, för att kompensera rörelsens risk. Se under nettomarginal om nettoresultatbegrepet.

räntastabilitet på sysselsatt kapital (nyckeltal)

rörelseresultat+finansiella intäkter/genomsnittligt sysselsatt kapital

 

måttet visar vilken avkastningsnivå företaget uppnått på det kapital som ägare och långingivare satsat. Den största fördelen med detta nyckeltal uppkommer vid jämförelser mellan olika bolag, efter som det inte påverkas av olika finansieringsstrukturer. Räntefria skulder från exempelvis leverantörer och skattemyndigheter räknas alltså bort från kapitalbasen. Resultatmåttet räknas före alla typer av finansiella kostnader inklusive kursförluster på utlandslån. OBS också att det rör sig om en räntastabilitetsmått före skatt, vilket måste beaktas vid jämförelser med räntastabiltet på eget kapital.

Räntabilitet på operativt kapital (nyckeltal)

rörelseresultat/genomsnittligt operativt kapital

 

ett alternativ till avkastning på sysselsatt kapital, som får sin poäng vid analys av företag med stora finansiella tillgångar. Genom att räkna bort dessa erhålls en bild av rörelsens kapitalavkastning.

Räntastabilitet på totalt kapital (nyckeltal)

rörelseresultat+finansiella intäkter/genomsnittlig balansomslutning (tillgångar)

 

nyckeltalet är idag mycket ovanligt och har i princip ersatts med räntastabilitet på sysselsatt kapital. Nackdelen är att räntebärande och räntefria skulder blandas.

Räntetäckningsgrad (nyckeltal)

resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader/finansiella kostnader

nackdelen med balansräkningstalen är att det bara visar situationen en viss given dag. Räntetäckningsgraden fångar upp problematiken och väger in såväl lönsamhetsaspekten (baseras på periodens resultat) som risken för tillfälliga förändringar i balansräkningen (årets ackumulerade finanskostnader används). Nyckeltalet visar alltså relationen mellan de finansiella kostnaderna och det vinstbidrag som finns för att täcka dem. Det finns flera olika besläktade alternativ till räntetebeteckningsgraden, som man använda beroende på vad man vill mäta. I ett butiksföretag med begränsade lån spelar detta mindre roll, medan valet avnyckeltal i ett skuldtyngt företag kan spela stor roll.

 

 

S

sysselsat kapital (nyckeltal)

tillgångar-ej räntebärande skulder

eller

(justerat) eget kapital+ev

minoritetsintressen+räntebärande skulder

 

se ovan under räntastabilitets mått

soliditet (nyckeltal)

justerat eget kapital/balansomslutning (summa tilgångar eller summa eget kapital och skulder)

 

anger hur stor andel av företagets tillgångar som är finansierade med eget kapital. I koncerner med minoritetsintressen bör detta räknas till eget kapital vid soliditetsberäkning. En hög soliditet ger i princip en hög motståndskraft mot förluster. Hänsyn måste dock tas till om tillgångarna har stabila värden eller inte och i vilken det går att sälja eller belåna i ett kritiskt läge.

(Alternativa) soliditetsdefenitioner (nyckeltal)

 

företag som har förlustavdrag kan ha möjlighet att lösa upp obeskattade reserver utan skattebelastning. Ett alternativt nyckeltal är därför andel riskbärande kapital som utgår från summan av eget kapital och obeskattade reserver. En annan variant är justerad soliditet som kan användas av företag som har övervärden i exempelvis fastigheter eller aktier. Dessa övervärden läggs då till såväl eget kapital som balansomslutning vid beräkning av soliditeten.

Skuldsättningsgrad (nyckeltal)

räntebärande skulder/justerat eget kapital

 

ett styrkemått som utgår från det sysselsatta kapitalet och mäter hur stora lånen är i förhållande till ägarkapitalet. Ju större skuldsättningsgraden är desto större hävstång får ägarna på sin insats, men å andra sidan ökar den finansiella risken. I koncerner måste särskild hänsyn tas till eventuella minoritetsintressen på motsvarande sätt som i soliditeten.

 

 

T

Tillväxt (nyckeltal)

omsättningstillväxt %

årets förändring av nettoomsättningen *100/föra årets nettoomsättning

 

Om möjligt bör omsättningstillväxten brytas ned på delkomponenter, så att man kan se vad som beror på volym respektive pris och hur försäljningsvolymen fördelar sig på olika produktgrupper. Om verksamheter har förvärvats är det också av intresse att se vilken del av ökningen som är köpt och vilken del som är internt genererad.

 

U

V

vinstmarginal (nyckeltal)

resultat efter finansnetto/nettoomsättning

 

ett mått som visar hur stor andel av intäkterna som återstår efter att även finansiella intäkter och kostnader för finansiering räknats med. Om vinstmarginalen utvecklats sämre än rörelsemarginalen tyder det på att företaget inte får betalt för sin kapitalbindning. Detta nyckeltal hette tidigare nettomarginal.

(varulagrets) Omsättningshastighet (nyckeltal)

varukostnad/genomsnittligt varulager

ett av det kanske intressantaste måtten för ett butiksföretag, som visar hur många gånger varulagret omsatts under året. Beräknas enligt samma princip som ovan, men eftersom varulagret är bokfört utan vinstpålägget använd varukostnaden och inte omsättningen, som ju innehåller bruttovinsten. En hög omsättningshastighet på lagret innebär att kapitalet utnyttjas effektivt, men det måste ställas i relation till vilka servicekrav som finns från kunderna på att vissa produkter finns på hyllorna.

 

 

W

X

Y

Z

Å

Ä

Ö