Abonnemangsvillkor

(texten på denna sida är ett utdrag ur MDT:s abonnemangs- och kundvillkor från gällande version, uppdaterad 2014-10-07. Villkoren kan också laddas ned i sin helhet i PDF-format)

En tillsvidareprenumeration är normalformen av abonnemang och gäller tills den sägs upp.

Abonnemang kan sägas upp fram till och med sista dagen för innevarande abonnemangsperiod, med verkan från och med första dagen efter innevarande abonnemangsperiods slutdag.

Uppsägning kan ske skriftligt via e-post, vår internetbaserade självservice, fysiskt brev eller via telefon. Uppsägning skall för att vara giltig bekräftats av oss via epost-meddelande, fakturakreditering med information om uppsägning eller motsvarande. Vid var tid gällande adresser och telefonnummer för denna typ av ärenden framgår av vår hemsida, www.installationssiffror.se.

Motsvarande som i stycket ovan gäller adressändringar eller andra ändringar av kunduppgifter.

Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.

En tidsbegränsad prenumeration kan fås om kund begär det. Den gäller då för den tid den avser och avslutas därefter utan att kunden behöver vidta några ytterligare åtgärder.

Abonnemang betalas i förskott för vald period.

Inbetalda abonnemangsavgifter återbetalas endast om MDT skulle underlåta att ge ut publikation eller under längre tid upplåta access som abonnemanget avser. Storleken på en sådan eventuell återbetalning jämkas då i förhållande till en bedömning av uppkommen leveransbrist, men kan aldrig överstiga värdet av inbetald abonnemangsavgift och jämkad till berörd tidsperiod.

Användarkonto till någon av webbmagasinets olika editioner är personligt och får ej användas av annan person än kontoinnehavaren.

Abonnent äger dock rätt att överlåta sitt abonnemang till annan person inom samma företag som abonnenten tillhör. Sådan överlåtelse skall anmälas till Installationssiffror.se, varefter omregistering till nya inloggningsuppgifter sker.

Annan överlåtelse godkänns inte.