Nyhetstaggar - industrikonjunkturen

Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen. Foto: Teknikföretagen
Avmattningen i den globala konjunkturen tilltar och det är framför allt tillverkningsindustrin som försvagas. För svensk del väntas BNP-tillväxten bromsa in till 1,2 procent i år, till följd av fallande bostadsinvesteringar men också vikande
Bostadsbyggande. Foto: Colourbox
Den svenska byggproduktionen ökade med 0,2 procent i årstakt i januari, jämfört med 3,4 procent för industrin. Det visar nya siffror från SCB.
Byggarbetsplats. Foto: Colourbox
Barometerindikatorn, som sammanfattar läget för den svenska ekonomin, steg svagt i februari. Det var dock en uppgång som nästan helt drevs av tillverkningsindustrin. Byggkonjunkturen försvagades åter efter två månaders uppgång.
Industriproduktion i kemianläggning. Foto: Colourbox
Aktiviteten dämpas i den svenska industrin. SILFs och Swedbanks inköpschefsindex noterades i januari till den lägsta nivån sedan februari 2016.
Nedåtgående trend. Illustration: Colourbox
Den svenska konjunkturbilden försvagades kraftigt i januari. Det visar Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer, som pekar mot en försvagning både i tillverkningsindustrin och i hushållens förväntningar. Mot strömmen i positiv mening gick dock
Industriproduktion. Foto: Colourbox
Inköpschefsindex för den svenska industrisektorn sjönk till 52,0 i december, från 55,4 månaden före, den lägsta nivån sedan början av 2016.
Hög med svenska tiokronor. Foto: Colourbox
Det mesta talar för att högkonjunkturen kulminerade under första halvåret, och ekonomin är nu på väg in i en avmattningsfas även om högkonjunkturen består de närmaste två åren. Den bedömningen gör Konjunkturinstitutet i sin nya konjunkturprognos.
Industrirörsinstallationer. Foto: Colourbox
Inköpschefsindex för den svenska industrin blev oväntat starkt i november. I stället för en obetydlig förväntad nedgång blev det i stället en tydlig uppgång.
Industriproduktion i kemianläggning. Foto: Colourbox
Industriinvesteringarna väntas minska med 2 procent i löpande priser under 2018, enligt en uppdatering av SCB:s Investeringsenkät. Bedömningen innebär en minskad förväntning från i våras.
Den svenska kronan. Foto: Rolf Gabrielson
Sveriges BNP sjönk något mellan det andra och det tredje kvartalet. Det var första gången på över fem år som en sekventiell nedgång noterades. En lägre hushållskommunikation var en viktig förklaring.

Sidor