Integritetspolicy Nordic Numbers-koncernen

Vi inom Nordic Numbers-koncernen, med moderbolaget Nordic Numbers AB och dotterbolag, värnar om din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter och vi följer lagar och krav enligt gällande dataskyddsregler. 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom namn som e-mail. Syftet med en sådan behandling är för att kunna skicka dig nyhetsbrev, information, erbjudanden samt kunna kontakta dig för att möta upp ditt anmälda intresse för vår tjänst.

Vi har fått dina uppgifter från den information som du lämnat till oss när du anmält intresse för vår tjänst. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är för att det är nödvändigt för att fullgöra syftet med den intresseanmälan som du skickat till oss. Dina uppgifter kommer att sparas så länge det är nödvändigt för att utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. 

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

Personuppgiftsansvarig är Nordic Numbers AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på:

Nordic Numbers AB,

Org nr: 556908-8478

Adress: Nordfeldts väg 9, 645 51 Strängnäs

info@installationssiffror.se

Om du har klagomål på vår behandling av våra personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.